Een parabel over ideaal en werkelijkheid, speciaal voor boeddhisten

Er was eens een dominee die een verkeerde voorstelling had gegeven van zijn preekbevoegdheid.

Er was eens een dominee van een andere kerk die een kind verwekte bij een gemeentelid. De dominee vertrok en de gemeente werd ontbonden.

Media legden deze en andere beweerde misstanden onder een kritisch vergrootglas en zwengelden de discussie hierover aan binnen de gemeenschap van gelovigen.

In ingezonden brieven toonden velen zich boos, verdrietig en teleurgesteld. Begrijpelijke emotie. Maar wie ze goed las, ontdekte dat de reacties ook getuigden van heel verschillende uitgangspunten en verwachtingen.

Moesten andere dominees zich uitspreken over iets wat niet speelde binnen hun eigen kerk? Moest de raad van kerken iets doen?

Op de raad van kerken bestond al veel kritiek. Sommige gelovigen betwijfelden of deze de gemeenschap wel naar behoren vertegenwoordigde.

Kortom, een klassieke situatie van een ongestructureerd maatschappelijk debat waarin een los georganiseerd verband van min of meer geestverwante kerken zich verwikkeld vond.

Predikanten van andere kerken zagen de onrust in de gemeenschap met zorg aan. Maar in het publiek zwegen ze.

Stel dat ze stelling zouden nemen over de vakbekwaamheid van een collega? Een vrijgemaakt gereformeerde die kritiek oefent op een remonstrantse voorganger, dat zou toch ongehoord zijn?

Bovendien zou de bal teruggekaatst kunnen worden: waarop was hun eigen preekbevoegdheid dan precies gebaseerd?

Dat zijn zaken die nu eenmaal behoren tot het geloofsgoed van de eigen kerk. Onderling neem je elkaar niet de maat.

Media en kritische waarnemers bleven echter aandringen. We zijn toch allemaal christenen? Een enkeling verslikte zich in zijn boosheid en radicaliseerde.

Sommigen stelden compleet nieuwe bestuursmodellen voor. Een centrale toezichtsautoriteit die de competentie toetst van predikanten. Een vertrouwenspersoon bij de raad van kerken waar je een klacht aanhangig kunt maken tegen een aangesloten kerk.

Kenden deze mensen de geschiedenis wel? Kerken zijn mensenwerk. Er gaan dus ook dingen mis. Vraagtekens over preekbevoegdheid, misstappen van predikanten: het zijn dingen die in alle tijden zijn voorgekomen.

De werkelijkheid is vaak niet ideaal. Leren gaat in kleine stapjes. De weg naar ‘ideale’ oplossingen is geplaveid met goede voornemens en leidt in de praktijk vaak tot een nieuwe werkelijkheid die even onvolmaakt is als de oude.

Diep in hun hart waren sommige van de kerkleiders het gedeeltelijk wel eens met de kritiek. Zeker waar het ging om een seksuele relatie van een predikant en een gemeentelid werd een duidelijke norm overschreden, zowel van de christelijke moraal als van de samenleving.

Maar in hoofdzaak toonden de leiders zich ondanks hun persoonlijke twijfel en zorg terughoudend. Ze gingen al langer mee en hun realisme vertelde ze dat de gemeenschap in een fase van groeipijn zat.

De worsteling binnen de gemeenschap om al dan niet een maatschappelijke rol te vinden was zonneklaar, maar de marges waren smal: wat konden ze nu precies meer doen dan vasthouden aan hun geloof en hun gebruiken?

Dus de kerkleiders deden wat kerkleiders in zulke situaties doen. Voorgaan in hun gemeentes. Bidden voor wijsheid en werkelijkheidszin bij alle betrokkenen.

De onrust duurde nog geruime tijd voort. Enkelen keerden hun kerk de rug toe. In stilte werkten sommige gemeentes aan verbetering.

Sommige critici was dit allemaal niet genoeg. Zij bleven het vuurtje opstoken en de discussie voeden over hun utopie, een ‘Rein Domineesland’ waarin alles anders was.

Onderwijl gingen de gelovigen in overgrote meerderheid door met deelnemen aan diensten volgens eigen gewoontes, tot heil van de wereld. Zoals het hoort. Gelukkig maar.